close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONSUL HONOROWY RP

 • KONSULAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UŁAN BATOR


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Pekinie uprzejmie informuje, iż oficjalną działalność rozpoczął Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ułan Bator (Mongolia) kierowany przez Konsula Honorowego, Pana Gankhuyag Dashdeleg.

   Okręg konsularny urzędu obejmuje całość terytorium Mongolii.

   Gankhuyag Dashdeleg
   Konsul Honorowy RP

   Konsul Honorowy RP w Mongolii

  Adres urzędu:

  Bayangiin Ekh building, Chingis avenue 1/18
  3 khoroo, khan-Uul district, 17030 Ulaanbaatar

  skypost - 36, P.O.Box - 968
  17030 UB, Mongolia

  Kontakt:

  Tel.:  +976-11-345886,
  Fax.: +976-11-345888,
  E-mail: honconsul_poland@mongol.net

  Osoby kontaktowe:

  Ravdan Yanjmaa (język angielski)
  Tel.: +976-99927193

  Tuvshinjargal Sodovsuren (język polski)
  Tel.: +976-99994968
  Tel.: +976-99094968

   


   DZIAŁALNOŚĆ KONSULA HONOROWEGO - REGULACJE PRAWNE

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

  z dnia 7 grudnia 2006 r.

  w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej

   (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2006 r.)

  Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

  § 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb powoływania i odwoływania honorowych konsulów generalnych, konsulów honorowych, wicekonsulów honorowych lub honorowych agentów konsularnych oraz zasady wykonywania przez nich funkcji, w tym zakres wykonywanych funkcji i sposób współdziałania z właściwymi konsulami zawodowymi, sposób ponoszenia kosztów sprawowania funkcji, a także przypadki, w których przestają oni wykonywać swoje funkcje.

  § 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "konsulu honorowym", należy przez to rozumieć także honorowego konsula generalnego, wicekonsula honorowego oraz honorowego agenta konsularnego.

  2. Użyte w rozporządzeniu określenie "konsul zawodowy" oznacza osobę wyznaczoną, w trybie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.2)), do wykonywania funkcji konsularnych określonych w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 3. 1. Na konsula honorowego może być powołana - po uzyskaniu zgody państwa przyjmującego - osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. O zgodę państwa przyjmującego, o której mowa w ust. 1, występuje kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

  § 4. 1. Z wnioskiem o ustanowienie urzędu konsularnego kierowanego przez konsula honorowego i powołanie konsula honorowego występuje do ministra właściwego do spraw zagranicznych kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego.

  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera propozycje odnośnie do rangi urzędu, jego siedziby i okręgu konsularnego, wskazuje kandydata na konsula honorowego i określa proponowany zakres jego funkcji, a także właściwego terytorialnie konsula zawodowego, mającego sprawować bezpośredni nadzór nad działalnością konsula honorowego. Do wniosku dołącza się uzasadnienie, życiorys oraz dwa zdjęcia kandydata.

  § 5. 1. Konsula honorowego powołuje minister właściwy do spraw zagranicznych na okres 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego po uzyskaniu pozytywnej opinii od właściwego terytorialnie konsula zawodowego i najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji konsula honorowego może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zagranicznych o przedłużenie pełnienia funkcji przez konsula honorowego na następne 5 lat, o ile nie wystąpią ograniczenia wynikające z § 6 ust. 1 pkt 1-3.

  § 6. 1. Konsul honorowy przestaje wykonywać swoje funkcje w przypadku:

    1)   cofnięcia przez państwo przyjmujące zgody, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2;

    2)   przyjęcia przez ministra właściwego do spraw zagranicznych pisemnej rezygnacji, złożonej przez konsula honorowego bezpośrednio lub za pośrednictwem kierownika właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego;

    3)   odwołania przez ministra właściwego do spraw zagranicznych na wniosek kierownika właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego.

  2. Kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie konsulem zawodowym może wystąpić do ministra właściwego do spraw zagranicznych z wnioskiem o odwołanie konsula honorowego w przypadku negatywnej oceny jego działalności lub z innych ważnych przyczyn.

  3. O zaprzestaniu wykonywania funkcji przez konsula honorowego kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego zawiadamia państwo przyjmujące.

  § 7. Okręg konsularny urzędu konsularnego kierowanego przez konsula honorowego nie może obejmować miejscowości będącej siedzibą urzędu konsularnego kierowanego przez konsula zawodowego.

  § 8. 1. Konsul honorowy podejmuje w swoim okręgu konsularnym działania na rzecz:

    1)   promowania i rozwijania przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym;

    2)   ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w państwie przyjmującym;

    3)   umacniania więzi między Rzecząpospolitą Polską a zamieszkałą w kraju przyjmującym konsula honorowego Polonią;

    4)   współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym.

  2. Konsul honorowy przy wykonywaniu funkcji konsularnych współdziała z właściwymi terytorialnie kierownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego oraz konsulem zawodowym, a w szczególności:

    1)   przedstawia do uzgodnienia roczne plany pracy;

    2)   informuje o ważnych, z punktu widzenia działalności konsularnej, sprawach i wydarzeniach;

    3)   zawiadamia o przerwach w działalności urzędu z powodu choroby, urlopu, ważnych spraw osobistych;

    4)   informuje o godzinach otwarcia urzędu i zatrudnionych w nim pracownikach.

  3. Konsul honorowy zobowiązany jest do składania kierownikowi właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego, za pośrednictwem właściwego terytorialnie konsula zawodowego, rocznych sprawozdań z działalności kierowanego przez siebie urzędu.

  4. Działalność konsula honorowego podlega corocznej ocenie dokonywanej przez kierownika właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie konsula zawodowego.

  § 9. Konsul honorowy wykonuje powierzone mu funkcje konsularne niezależnie od swojej działalności zawodowej.

  § 10. Archiwum i dokumenty konsularne urzędu konsularnego kierowanego przez konsula honorowego muszą być oddzielone od innych dokumentów, a w szczególności od prywatnej korespondencji konsula honorowego oraz dokumentów związanych z jego działalnością zawodową.

  § 11. Z tytułu wykonywania swoich funkcji konsul honorowy:

    1)   nie otrzymuje wynagrodzenia;

    2)   nie nabywa uprawnień przewidzianych przez polskie przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  § 12. 1. Konsul honorowy ponosi koszty związane z wykonywaniem swoich funkcji. Dotyczy to w szczególności kosztów najmu, wyposażenia i utrzymania lokalu oraz zatrudnienia przez niego personelu, a także opłat telefonicznych, internetowych i pocztowych, podatków i innych świadczeń publicznych.

  2. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia konsulowi honorowemu dostarczenie flagi państwowej i godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicy z nazwą urzędu na budynek siedziby urzędu konsularnego.

  3. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia konsulowi honorowemu dopływ materiałów informacyjnych oraz innych, które uzna za niezbędne do wykonywania przez niego funkcji konsularnych.

  § 13. 1. W odniesieniu do konsulów honorowych powołanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych przed wejściem w życie rozporządzenia, sprawujących swój urząd dłużej niż 5 lat, kierownik właściwego terytorialnie przedstawicielstwa dyplomatycznego może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie funkcji na okres pozostający do następnej, pełnej kadencji, z ograniczeniem wynikającym z okoliczności określonej w § 6 ust. 1 pkt 1-3.

  2. Brak wniosku, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia, oznacza akceptację zaprzestania wykonywania funkcji.

  § 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  ______

  1)   Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 920).

  2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: